انجمن لجستيک ايران، پس از برگزاري نخستين کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره تامين در بهمن ماه سال 1383 و متعاقب آن انتخاب اعضاي هيات مديره، با جديت هر چه بيشتر به دنبال نهادينه‌سازي نظام مديريت زنجيره تامين و بهره‌گيري بيشتر از مزاياي علوم لجستيک در ارتقاي کيفيت، بهره‌وري و بهبود اقتصاد ميهن عزيزمان برآمد.

انجمن لجستيک ايران با تشکيل کميسيون‌هاي تخصصي لجستيک پيرامون صنايع مختلف و ايجاد همکاري نزديکتر بين متخصصين و پژوهشگران صنعت با صاحب‌نظران، تصميم‌سازان و مراجع قانون‌گذاري کشور و در راستاي نيل به اهداف ذيل فعاليت‌هاي خود را توسعه مي‌دهد: