دکترحسین عیسایی

رییس هیات مدیره 

دکترمحمدرضا شیخ کبیر

نایب رییس

دکتر احمد بیطرف 

دبیر

دکتر رضا رمضانیان 

عضو هیات مدیره و خزانه دار

دکترمهدی فاتح راد

عضو هیات مدیره 

دکتر محمدرضا خلج 

عضو هیات مدیره

دکتر محسن شیخ سجادیه 

عضو هیات مدیره 

دکنرحمیدرضا اسکندری 

عضو علی البدل هیات مدیره 

دکتر حسین غفاری 

بازرس اصلی 

مهندس علیرضا مقدمی شاد

مدیر اجرایی و بازرس علی البدل