مامیخواهیم مبدا تحولات صنعت لجستیک وزنجیره تامین درایران باشیم.