هفتیمن کنفرانس بین المللی
لجستیک و مدیریت زنجیره تامین
بیشتر
T A L K
تیم آموزشی لجستیک کبیر کارگروه آموزشی انجمن لجستیک ایران
بیشتر
انجمن لجستیک ایران
تسهیل فرآیندهای لجستیکی خدمات ماست
عضو شوید

خدمات ما

حامیان انجمن

14

انجمن لجستیک ایران 

با بیش ازیک دهه خدمات 

آخرین اخبار