جمعه, آذر 22, 1398

 lscm2019

شوراي پژوهش

کميته هاي تحت نظر اين شورا و شرح وظائف هر يک در ادامه آمده است:

• كميته پژوهشي :

 • تعيين نيازهاي پژوهشي و اولويت ‌بندي آن در صنعت لجستيك ايران
 • شناسايي، انتخاب و ارزيابي تامين‌كنندگان پژوهشي داخلي و خارج از كشور
 • تدوين برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي
 • اجراي پروژه‌هاي پژوهشي به‌همراه دانشگاه‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي پژوهشي با همكاري كميته ارتباط با صنايع و دانشگاه‌ها
 • زمينه‌سازي و ترغيب دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور براي طراحي و اجراي دوره‌هاي كارشناسي و -پژوهش در منابع انساني بخش لجستيك ايران

• كميته تدوين استاندارد:

 • شناسايي و تمركز استانداردهاي ملي و بين‌اللملي موجود
 • شناسايي زمينه‌هاي كه به تدوين استاندارد نيازمند مي‌باشند
 • طراحي، تدوين و پيشنهاد استاندارد لجستيكي
 • ايجاد ارتباط با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 • ايجاد ارتباط با موسسات استاندارد در سطح جهان و منطقه
 • طراحي و تدوين چارچوب جايزه ملي لجستيك ايران

• كميته ارتباط با صنايع و دانشگاه‌ها:

 • برنامه‌ريزي و تلاش براي برقراري و قوام دهي ارتباط صنعت لجستيك ايران با ساير صنايع، دانشگاه‌ها، و مراكز پژوهشي داخلي و بين‌اللملي
 • شناسايي، ارزيابي و تقدير از استادان ،دانشجويان ، كارشناسان ، مديران، كسب‌و‌كارها و زنجيره‌هاي تأمين نمونه در چارچوب اهداف و برنامه‌هاي جايزه ملي لجستيك ايران
 • هدايت و ساماندهي امور كارآموزي، كارورزي، پژوهش‌ها و رساله‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكترا

• كميته ترازيابي :

 • شناسايي و تعيين بهترين عملكردهاي موجود در صنعت لجستيك داخل و خارج از كشور
 • انجام هماهنگي و مذاكرات مقدماتي براي انعقاد قراردادهاي ترازيابي
 • ايجاد بانك بهترين عملكردها
 • اجراي برنامه‌هاي ترازيابي با همكاري كارفرمايان علاقه‌مند و شركاي منتخب براي ترازيابي در چارچوب قراردادهاي همكاري موردنياز