رديف كد دوره عنوان دوره مدرس مدت دوره-ساعت روز ماه سال مبلغ به ريال انتخاب
1 I-933-01-01 اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين دکتر کريمي 8 20 09 1393 700.000
2 I-933-01-02 اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين دکتر رحيمي 8 30 08 1393 700.000
3 I-933-01-03 اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين مهندس مقدمي شاد 8 23 08 1393 700.000
4 I-933-01-03-02 اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين مهندس مقدمي شاد 8 28 09 1393 700.000
5 I-933-01-04-01 اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين مهندس آتیه کار 8 16 08 1393 700.000
6 I-933-01-04-02 اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين مهندس آتیه کار 8 11 09 1393 700.000
7 I-933-01-05-01 اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين مهندس طباطبایی 8 30 08 1393 700.000
8 I-933-01-05-02 اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين مهندس طباطبایی 8 21 09 1393 700.000
9 I-933-02-01 تکنيک هاي عارضه يابي زنجيره تامين متعاقبا اعلام مي گردد 16 29-30 08 1393 1.300.000
10 I-933-03-01 مديريت ريسک در لجستيک و زنجيره تامين دکتر تیموری 8 07 09 1393 700.000
11 I-933-04-01-01 لجستيک ناب و چابک دکتر آقایی 8 22 08 1393 700.000
12 I-933-04-01-02 لجستيک ناب و چابک دکتر آقایی 8 21 09 1393 700.000
13 I-933-04-02-01 لجستيک ناب و چابک مهندس آتیه کار 8 29 08 1393 700.000
14 I-933-04-02-02 لجستيک ناب و چابک مهندس آتیه کار 8 13 09 1393 700.000
15 I-933-05-01-01 مديريت برون سپاري در زنجيره تامين دکتر فتح الله 8 28 08 1393 700.000
16 I-933-05-01-02 مديريت برون سپاري در زنجيره تامين دکتر فتح الله 8 28 09 1393 700.000
17 I-933-05-02-01 مديريت برون سپاري در زنجيره تامين مهندس طباطبایی 8 23 08 1393 700.000
18 I-933-05-02-02 مديريت برون سپاري در زنجيره تامين مهندس طباطبایی 8 06 09 1393 700.000
19 I-933-06-01-01 بهينه سازي مديريت زنجيره تامين متعاقبا اعلام مي گردد 8 30 08 1393 700.000
20 I-933-06-01-02 بهينه سازي مديريت زنجيره تامين متعاقبا اعلام مي گردد 8 11 09 1393 700.000
21 I-933-07-01-01 مديريت ارتباط با تامين کنندگان مهندس آتیه کار 8 29 08 1393 700.000
22 I-933-07-01-02 مديريت ارتباط با تامين کنندگان مهندس آتیه کار 8 06 09 1393 700.000
23 I-933-08-01-01 مديريت ارتباط با مشتريان مهندس آتیه کار 8 30 08 1393 700.000
24 I-933-08-01-02 مديريت ارتباط با مشتريان مهندس آتیه کار 8 07 09 1393 700.000
25 I-933-09-01-01 کارکردهاي مديريت بحران در لجستيک متعاقبا اعلام مي گردد 8 28 08 1393 700.000
26 I-933-09-01-02 کارکردهاي مديريت بحران در لجستيک متعاقبا اعلام مي گردد 8 20 09 1393 700.000
27 I-933-10-01-01 برنامه ريزي در زنجيره تامين دکتر رحيمي 8 30 08 1393 700.000
28 I-933-10-01-02 کارکردهاي مديريت بحران در لجستيک دکتر رحيمي 8 20 09 1393 700.000
29 I-933-11-01-01 فرايندهاي مالي و هزينه هاي لجستيک و زنجيره تامين دکتر رحيمي 8 29 08 1393 700.000
30 I-933-11-01-02 فرايندهاي مالي و هزينه هاي لجستيک و زنجيره تامين دکتر رحيمي 8 27 09 1393 700.000
31 I-933-12-01-01 مديريت شبکه هاي توزيع دکتر شيخ سجاديه 8 23 08 1393 700.000
32 I-933-12-01-02 مديريت شبکه هاي توزيع دکتر شيخ سجاديه 8 21 09 1393 700.000
33 I-933-13-01-01 مديريت عملکرد در زنجيره تامين دکتر کریمی 8 30 08 1393 700.000
34 I-933-13-01-02 مديريت عملکرد در زنجيره تامين دکتر کريمي 8 14 09 1393 700.000
35 I-933-14-01-01 استراتژيهاي لجستيک و زنجيره تامين متعاقبا اعلام مي گردد 8 29 08 1393 700.000
36 I-933-14-01-02 استراتژيهاي لجستيک و زنجيره تامين متعاقبا اعلام مي گردد 8 28 09 1393 700.000
37 I-933-16-01-01 اصول و مباني روشهاي حمل و نقل درون کارخانه اي و جابجايي مواد مهندس مقدمي شاد 16 29-30 08 1393 1.200.000
38 I-933-16-01-02 اصول و مباني روشهاي حمل و نقل درون کارخانه اي و جابجايي مواد مهندس مقدمي شاد 16 20-21 09 1393 1.200.000
39 I-933-17-01-01 رديابي در زنجيره تامين مهندس مقدمي شاد 8 22 08 1393 700.000
40 I-933-17-01-02 رديابي در زنجيره تامين مهندس مقدمي شاد 8 14 09 1393 700.000
41 I-933-18-01 کارکردهاي بسته بندي در لجستيک و زنجيره تامين ( همراه با مروري بر استانداردهاي مربوطه ) مهندس مقدمي شاد 8 18 09 1393 700.000
42 I-933-19-01 کارگاه آموزشي آشنايي با نرم افزارهاي کاربردي لجستيک و زنجيره تامين مهندس مقدمي شاد 16 27-28 09 1393 1.200.000
43 I-933-20-01-01 کاربردهای فناوري اطلاعات در لجستيک و زنجيره تأمين متعاقبا اعلام مي گردد 8 29 08 1393 700.000
44 I-933-20-01-02 کاربردهای فناوري اطلاعات در لجستيک و زنجيره تأمين متعاقبا اعلام مي گردد 8 28 09 1393 700.000
45 I-933-21-01-01 کارگاه آموزشي شبيه سازي در لجستيک و زنجيره تأمين با نرم افزار Arena متعاقبا اعلام مي گردد 16 29-30 08 1393 1.400.000
46 I-933-21-01-02 کارگاه آموزشي شبيه سازي در لجستيک و زنجيره تأمين با نرم افزار Arena متعاقبا اعلام مي گردد 16 27-28 09 1393 1.400.000
47 I-933-22-01-01 مدلهاي فرآيندي مديريت زنجيره تأمين (SCOR,GSCF,SAP ) متعاقبا اعلام مي گردد 8 29 08 1393 700.000
48 I-933-22-01-02 مدلهاي فرآيندي مديريت زنجيره تأمين (SCOR,GSCF,SAP ) متعاقبا اعلام مي گردد 8 20 09 1393 700.000
49 I-933-23-01-01 تکنيکها و فنون زنجيره تامين ( VMI و CD و ... ) متعاقبا اعلام مي گردد 8 28 08 1393 700.000
50 I-933-23-01-02 تکنيکها و فنون زنجيره تامين ( VMI و CD و ... ) متعاقبا اعلام مي گردد 8 28 09 1393 700.000
51 I-933-24-01-01 لجستيک بين الملل و جهاني دکتر تیموری 8 30 08 1393 700.000
52 I-933-24-01-02 لجستيک بين الملل و جهاني دکتر تیموری 8 14 09 1393 700.000
53 I-933-25-01-01 انباداري و مديريت انبار در بيمارستان مهندس مجلسی 8 29 08 1393 700.000
54 I-933-25-01-02 انباداري و مديريت انبار در بيمارستان مهندس مجلسی 8 18 09 1393 700.000
55 I-933-26-01-01 Cross Docking و کاربردهاي آن در مديريت بحران و لجستيک امدادي مهندس مقدمي شاد 8 29 08 1393 700.000
56 I-933-26-01-02 Cross Docking و کاربردهاي آن در مديريت بحران و لجستيک امدادي مهندس مقدمي شاد 8 07 09 1393 700.000
57 I-933-27-01-01 ارزيابي لجستيک درون کارخانه اي با استفاده از مدل اودت ( Odette ) مهندس آتیه کار 8 28 09 1393 700.000
58 I-933-27-01-02 ارزيابي لجستيک درون کارخانه اي با استفاده از مدل اودت ( Odette ) مهندس آتیه کار 8 21 09 1393 700.000
59 I-933-28-01-01 استراتژيهاي کاهش هزينه در انبار مهندس آتیه کار 8 29 08 1393 700.000
60 I-933-28-01-02 استراتژيهاي کاهش هزينه در انبار مهندس آتیه کار 8 25 09 1393 700.000
61 I-933-29-01-01 انبارداري با فناوريهاي نوين مهندس آتیه کار 8 30 08 1393 700.000
62 I-933-29-01-02 انبارداري با فناوريهاي نوين مهندس آتیه کار 8 26 09 1393 700.000
63 I-933-30-01-01 شناخت و انتخاب تجهيزات لجستيکي مهندس آتیه کار 8 27 08 1393 700.000
64 I-933-30-01-02 شناخت و انتخاب تجهيزات لجستيکي مهندس آتیه کار 8 27 09 1393 700.000
65 I-933-31-01-01 منبع يابي و ارزيابي تامين كنندگان در زنجيره تامين قطعات خودرو مهندس آتیه کار 8 26 08 1393 700.000
66 I-933-31-01-02 منبع يابي و ارزيابي تامين كنندگان در زنجيره تامين قطعات خودرو مهندس آتیه کار 8 28 09 1393 700.000
67 I-933-32-01-01 هاب هاي لجستيکي و کاربردهاي آنها مهندس مقدمي شاد 8 30 08 1393 700.000
68 I-933-32-01-02 هاب هاي لجستيکي و کاربردهاي آنها مهندس مقدمي شاد 8 28 09 1393 700.000
69 I-933-33-01-01 مديريت موجودي در زنجيره تامين دکتر کريمي 8 29 08 1393 700.000
70 I-933-33-01-02 مديريت موجودي در زنجيره تامين دکتر کريمي 8 14 09 1393 700.000
71 I-933-34-01-01 برنامه ريزی و کنترل توليد عملی ( برگزاری بصورت کارگاه ) مهندس مقدمي شاد 16 دوشنبه 09 1393 1.200.000