رديف كد دوره عنوان دوره مدرس مدت دوره-ساعت روز ماه سال مبلغ به ريال انتخاب
1 I-964-01 اصول و مباني لجستيک و زنجيره تامين 8 1.500.000
2 I-964-02 تکنيک هاي عارضه يابي زنجيره تامين 16 2.600.000
3 I-964-03 مديريت ريسک در لجستيک و زنجيره تامين 8 1.500.000
4 I-964-04 لجستيک ناب و چابک 8 1.500.000
5 I-964-05 مديريت برون سپاري در زنجيره تامين 8 1.500.000
6 I-964-06 بهينه سازي مديريت زنجيره تامين 8 1.500.000
7 I-964-07 مديريت ارتباط با تامين کنندگان 8 1.500.000
8 I-964-08 مديريت ارتباط با مشتريان 8 1.500.000
9 I-964-09 کارکردهاي مديريت بحران در لجستيک 8 1.500.000
10 I-964-10 برنامه ريزي در زنجيره تامين 8 1.500.000
11 I-964-11 فرايندهاي مالي و هزينه هاي لجستيک و زنجيره تامين 8 1.500.000
12 I-964-12 مديريت شبکه هاي توزيع 8 1.500.000
13 I-964-13 مديريت عملکرد در زنجيره تامين 8 1.500.000
14 I-964-14 استراتژيهاي لجستيک و زنجيره تامين 8 1.500.000
15 I-964-15 اصول و مبانی انبار داری 8 1.500.000
16 I-964-16 اصول و مباني روشهاي حمل و نقل درون کارخانه اي و جابجايي مواد 16 2.600.000
17 I-964-17 رديابي در زنجيره تامين 8 1.500.000
18 I-964-18 کارکردهاي بسته بندي در لجستيک و زنجيره تامين ( همراه با مروري بر استانداردهاي مربوطه ) 8 1.500.000
19 I-964-19 کارگاه آموزشي آشنايي با نرم افزارهاي کاربردي لجستيک و زنجيره تامين 16 2.600.000
20 I-964-20 کاربردهای فناوري اطلاعات در لجستيک و زنجيره تأمين 8 1.500.000
21 I-964-21 کارگاه آموزشي شبيه سازي در لجستيک و زنجيره تأمين با نرم افزار Arena 16 2.600.000
22 I-964-22 مدلهاي فرآيندي مديريت زنجيره تأمين (SCOR,GSCF,SAP ) 8 1.500.000
23 I-964-23 تکنيکها و فنون زنجيره تامين ( VMI و CD و ... ) 8 1.500.000
24 I-964-24 لجستيک بين الملل و جهاني 8 1.500.000
25 I-964-25 انباداري و مديريت انبار در بيمارستان 8 1.500.000
26 I-964-26 Cross Docking و کاربردهاي آن در مديريت بحران و لجستيک امدادي 8 1.500.000
27 I-964-27 ارزيابي لجستيک درون کارخانه اي با استفاده از مدل اودت ( Odette ) 8 1.500.000
28 I-964-28 استراتژیهای کاهش هزینه در انبار 8 1.500.000
29 I-964-29 انبارداري با فناوريهاي نوين 8 1.500.000
30 I-964-30 شناخت و انتخاب تجهیزات لجستیکی 8 1.500.000
31 I-964-31 منبع يابي و ارزيابي تامين كنندگان در زنجيره تامين قطعات خودرو 8 1.500.000
32 I-964-32 هاب هاي لجستيکي و کاربردهاي آنها 8 1.500.000
33 I-964-33 پیاده سازی کانبان وsancron در صنعت خودرو 8 1.500.000